map-marker

Rovira i Virgili, 16 - 43002 Tarragona

telephone

977 21 61 51

envelope

info@dominiques.cat

Secundària

Educació secundària
Eduquem pel futur

L’etapa d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) va dirigida a alumnes amb edats compreses entre els 12 i 16 anys.

Aquesta etapa té com a finalitat aprofundir en el procés educatiu de l'alumne, amb l'adquisició de coneixements, competències i habilitats que completin la seva formació acadèmica i el seu desenvolupament personal.

A l'acabar aquesta etapa de manera satisfactòria, els alumnes obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Després d'aquesta etapa, l'alumne pot continuar la seva formació cursant Cicles formatius de Grau Mitjà o accedir al Batxillerat.

Innovació metodològica
 • Desenvolupament de la cultura del pensament, fomentant pensament crític i creatiu, la intel·ligència emocional, la resolució de problemes, el treball en equip, entre d’altres.
 • Projectes interdisciplinaris entre els diferents cursos d’ESO i amb 6è de primària.
 • Introducció a la robòtica i la programació a tots els alumnes, per a consolidar les competències digitals i tecnològiques.
 • Espai lingüístic i matemàtic per a treballar una metodologia competencial, amb aplicació pràctica dels continguts treballats.
 • Temps pel gust de la lectura, potenciant la competència comunicativa i lingüística, i afavorint el desenvolupament de l’hàbit lector dels alumnes.
 • Foment de les ciències i les matemàtiques, amb experiències i pràctiques setmanals al laboratori. Participació a les proves Cangur (International Mathematical Kangaroo), despertant l’interès dels joves a través dels problemes, posant a prova la lògica i les matemàtiques.
 • Treball per projectes, que permet a l’alumnat apropar-se al seu entorn d’una manera més reflexiva i crítica, investigar de manera autònoma i resoldre problemes amb creativitat.
Intel·ligències múltiples
 • Desenvolupament de la cultura del pensament.
 • Treball per projectes en aprenentatge cooperatiu
 • Projecte OnMAT, que desenvolupa la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia.
 • Filosofia 318.
 • Robòtica.
 • Noves tecnologies.
Aprenentatge cooperatiu

Per portar a terme dinàmiques cooperatives, l’alumnat d’ESO posa en pràctica la responsabilitat individual, la interacció cara a cara, la interdependència positiva, les habilitats interpersonals i l’avaluació individual i grupal, competències intrapersonals i interpersonals indispensables per a viure en societat i desenvolupar-se acadèmicament i professionalment, atès que fomenten l’esforç individual i grupal, la comunicació, el respecte, la confiança, el lideratge positiu i l’esperit crític vers els altres i vers un mateix.

Aquesta metodologia permet que cada alumne aprengui seguint el seu propi ritme d’aprenentatge, capacitats i interessos personals.

Plurilingüisme
 • Aprenentatge vivencial i significatiu.
 • Auxiliar de conversa nadiu a tots els cursos.
 • Alemany com a 2a llengua estrangera (optativa).
 • Immersions lingüístiques 3r d’ESO: intercanvi amb l’Institut Rosa Luxemburg Gymnasium, de Berlín.
Educació emocional

El Projecte Look Inside que parteix del model del Rafel Bisquerra de la UB desenvolupa la competència emocional dels nostres alumnes.
Amb dinàmiques que conjuguen la reflexió i l’empatia, l’adolescent continua aprenent a identificar les seves emocions (i la dels altres), tot analitzant les causes i les conseqüències, i desenvolupant estratègies per canalitzar-les adequadament, amb l’objectiu de millorar la relació amb ell mateix i amb l’entorn, i, així, desenvolupar-se i madurar de manera natural, sana i equilibrada.

Atenció a la diversitat
 • Tutoria individualitzada, seguiment personalitzat i orientació per a la consecució d’objectius marcats per cada alumne.
 • Condocència, amb dos professors a l’aula.
 • Desdoblaments per al treball en grup reduït a ciències, speaking i robòtica.
 • Servei psicopedagògic pel seguiment i orientació de l’alumnat.
 • Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives d’aprenentatge, a l’aula de Suport Intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI).
 • Immersió lingüística de la llengua catalana per alumnes nouvinguts que desconeixen l’idioma, a l’aula d’acollida.
 • Grups flexibles per millorar l’atenció a la diversitat i afavorir la consecució de les competències.
envelope-open

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website